LOGENS HISTORIE

Logens historie bringes her i uddrag.

Skrevet af str. storrepræsentant Kirsten Bender.

Historien er udelukkende baseret på direkte uddrag fra protokollerne frem til sommeren 1999.

 

Efter at broderloge nr. 80 Dannevang i Bagsværd i februar 1961 var institueret, begyndte Rebekka søstrene i Rebekka foreningen nr. 16 Syvstjernen, nr. 6 Gefion, nr. 5 Dr. Margrethe og nr. 1 Caroline Amalie- alle med tilknytning til Bagsværd - at gøre forarbejdet til dannelse af en Rebekkaforening, som skulle have hjemsted i logebygningen TAX i Bagsværd.

 

Den 16 maj 1962 blev Rebekkaforeningen SIRIUS institueret med Str. Elisabeth Glæsel som formand.

Str. Elisabeth Bror-Jensen som sekretær og str. Agnes Jensen som kasserer. I øvrigt var der 16 søstre og brødre som medlemmer af foreningen.

Rebekkaloge nr. 16 Syvstjernen foreslog, at optagelse af nye søstre og brødre skete hos dem, indtil logen blev institueret - dette forslag blev vedtaget i december.

Allerede på mødet i februar 1963 blev det vedtaget at indsende ansøgning til storlogen om instituering i maj, idet foreningen nu bestod af 23 søstre og 3 brødre, samt at 1 søster og 1 broder ville blive overført og 2 damer indviet på institueringsaftenen.

Forslag til emblem og segl blev vedtaget i foreningen og fremsendt til godkendelse i storlogen.

Den 20 marts 1963 afholdes 2. nomination og valg af embedsmænd, og følgende blev valgt:

Overmester str. Elisabeth Glæsel

Undermester str. Elisabeth Bror-Jensen

Sekretær str. Elna Skelgård

Kasserer str. Agnes Jensen

Skatmester str. Ingeborg Jacobsen.

Den 3. april blev det meddelt, at institueringen af Rebekkaloge nr. 44 ville finde sted den 18 maj 1963  kl. 14.00.

Efter institueringen ville installationen af embedsmændende ske, og da undersøgelseskortene på de to damer var indsendt til storlogen til godkendelse, ville disse blive indviet.

Så kom dagen - d. 18 maj 1963.

 

Med broder storsire Johannes Petersen i overstolen og storlogens øvrige embedsmænd i de andre embedsstole blev fribrevet og navnene på de 8 ansøgere - søstrene Elisabeth Glæsel, Elisabeth Bror-Jensen, Elna Skelgård, Agnes Jensen, Ingeborg Jacobsen, Ebba Rasmussen, Petra Stilby og Asta Poul Petersen - oplæst, og derefter blev embedsmændene installeret.

Efter søster overmester havde udnævnt de øvrige embedsmænd, takkede hun den højværdige broder storsire og de øvrige embedsmænd for den smukke instituering og stilfulde installation.

Broder overmester Viggo Steenberg havde til dagen skrevet vor loges devise på melodien til : Høje Nord.

SIRIUS - stjerne mild,

du vor loges bannermærke.

Led os ved dit lys det stærke,

kald på hjertevarme smil.

Giv os logen tro at tjene,

skabe her et fredfyldt sted -

os forene - SIRIUS i kærlighed.

- SIRIUS -

*   *   *

Et recitativ blev fremført i logesalen af str. Karen Jensen.

Str. overmester sluttede i logesalen med følgende:

" Jeg vil stadig holde vort motto: At gøre det gode for det godes skyld"  højt i ære.

Logen sluttede kl. 18.00, hvorefter der var festmiddag på TAX.

 

På mødet den 28 maj forelå lejekontrakt og en meddelse om, at SIRIUS var blevet medejer af andelsselskabet TAX.  I lejekontrakten var nævnt at huslejen ville være uændret de første 5 år.

På samme møde vedtog man "De særlige love". Det blev vedtaget, at søstre og brødres børn til deres konfirmation skulle have en hilsen fra logen i form af en salmebog.

 

I oktober blev broderloge nr. 80 Dannevang og nr. 44 Sirius enige om at gå sammen om at afholde julefest for de evnesvage på Lillemosegård, og på samme møde blev str. ceromonimester Karen Jensen valgt som rapportør til Odd fellow bladet.

Også festen for ensomme og syge var SIRIUS med til, festen blev afholdt i odd fellowpalæet i København.

Året sluttede med julestemning, efter at man havde været ude med julekurve til 6 enlige mødre.

I starten af 1964 blev vi tilsluttet Københavns overmesterforening. Odd fellow syge og plejehjemtanken blev startet i 1964.

Det udadvendte arbejde handlede om opbakning til et feriehjem "Fyrregården" i Gudmindrup Lyng. Feriehjemmet skulle være for hjemmeboende evnesvage børn.

En basar komité var nedsat og arbejdede flittigt, så en basar kunne afholdes 1. november og broder storsire Johannes Petersen havde lovet at åbne den, hvis han blev genvalgt på storlogemødet.

 

Hjertebasaren gav 20.000 kr. i overskud. Beløbet blev indsat på en bankbog, som sammen med regnskab skulle forevises i Gladsaxes politikreds inden 3 måneder, og blev de ikke brugt inden 6 måneder skulle politikredsen give påtegning - alt for at sikre, at pengene blev brugt til det formål, politiet havde givet tilladelse til.

Søster undermester ansøgte logen, om at mødet d. 22 december blev suspenderet.

Efter at det nogle gange var noteret, at protokollen ikke var helt korrekt ført, meddelte søster sekretær den værdige loge, at hun ønskede at resignere fra embedet og fremsendte lægeerklæring lydende på 3 måneder, hvilket blev bevilget, efter ballot var foretaget.

 

Det år var nomination og valg, men kun str. Ingelise Grue var ny valgt ved installationen. Der blev samme år bevilget penge til inddkøb af skrivemaskine til str. sekretær.

I 1966 gik man med planer om at bygge et hjem til de evnesvage børn.

På stiftelsesdagen d. 18 maj, som man kaldte: Den gode viljes dag, bestod logen af 49 søstre og brødre.

Også det år var der basar, og alle hjerterne blev solgt. Basaren blev afholdt d. 18 november og gav denne gang et overskud på kr. 33.529,00.

Her båndlagde politiet en del, de måtte ikke røres.

I december kom brevet fra storlogen, der gav tilladelse til, at møder indstilles i perioden 16 december til 2. januar, men dette skulle selvfølgelig behandles på logemødet.

I 1967 deltog mange søstre i Resbekka-rådets fællesmøde på Nyborg Strand.

I efteråret opfordredes logen til at tilslutte sig  "brændselsforeningen af 1902 IOOF " .

I september 1967 stiftes broderloge nr. 85 Furesøen, og i oktober stiftes broderloge nr. 86 Chr. Winther.

I november var der nomination og valg og følgende blev indsat:

 

Overmester str. Elisabeth Bror- Jensen

Undermester str. Ingelise Grue

Sekretær str. Ingrid Formann

Kasserer str. Kate Christiansen

Skatmester str. Margit Manley.

 

Allerede i november 1967 gik man over til at skrive protokollen på maskine.

 

Forslag og vedtagelse vedr. kisten, som går rundt ved kærlighedsgraden til fordel for spedalskhedsmissionen, skete d. 12 december 1967.

I januar 1968 begyndte man at åbne logen i indvielsgraden i stedet for i venskabsgraden.

SIRIUS var af Rebekkarådet, blevet anmodet om at komme i Odd Fellow palæet, og forestå en indvielse samt stå for det selskabelige samvær i forbindelse med Rebekkarådets møde d. 2 marts 1968.

På Rebedkkarådets møde blev det oplyst, at der i 1968 nu var 3.418 søstre i Danmark, og landsstævnet på Nyborg strand havde været besøgt af 600 søstre og brødre, og på mødet var følgende standpunkter taget op: At det var Rebeskkarådets medlemmer, som installerede nye embedsmænd i Rebekkalogerne, og at man sender meddelser direkte til valgte rådsmedlemmer og ikke via broder distrikdeputeret storsire. Brødrene i SIRIUS bakkede op om ideen, da man var klar over, at søstrene sagtens kunne klare sig selv.

På TAX´s generalforsamling besluttede man at gå fra fast husleje til betaling pr. antal søstre: 4 kr. pr. måned og på samme generalforsamling blev opfordret til at søstre og brødre blev medlemmer af Odd Fellow hvile.

Løbende arbejdede det humanitære udvalg med at få etableret et hjem for evnesvage børn og unge på Lillemosegård, og der var store og lange forhandlinger med Gladsaxe kommune, bl. a. satte kommunen den klausul, at debile børn fra kommunen skulle have fortrinsret.

Ved skriftlig afstemning blev det vedtaget at holde bankospil i efteråret og basar i foråret - for at få penge til køb af grund til huset ca.  kr. 110.000.

Logens 5 års stiftelsesdag blev afholdt helt efter festritualet med broder storsire i overstolen.

På stiftelsesdagen bestod logen af 59 medlemmer.

I brev fra storlogen med oplysninger om storlogeafgift pålægges det logerne at betale 1 kr. pr. medlem pr. måned til "fonden for sygdomsbekæmpende virksomhed".

I januar 1969 modtages cirkulære, der giver besked om, at betegnelserne "værdige" og "Højværdige" ved tiltale bortfalder.

På generalforsamlingen for TAX vedtog man ændringer i vedtægter således, at hver loge kunne vælge en repræsentant og en suppleant til bestyrelse. Det vil sige brødre opgav deres enevælde.

Rebekkaforeningen Cassiopeia stiftes d. 4 marts 1969.

Man støttede "4-skillingselskabet" til glæde for ensomme gamle.

I november var der nomination og valg, følgende blev indsat:

Overmester str. Elisabeth Bror-Jensen

Undermester str. Karen Jensen

Sekretær str. Lisbeth Bille-Petersen

Kasserer str. Käthe Christiansen - genvalgt.

Skatmester str. Birgit Melander

Ved det første møde i 1970 meddelte overmester, at 25 søstre og brødre ønskede at overgå til den kommende Rebekkaforening Cassiopeia - disse 25 måtte gå i forværelset under ballotten.

Str. Elisabeth Glæsel oplyste at julestuen i "den gamle købmandsgård i Bagsværd" havde givet kr. 2.933,00 til det udadvendte arbejde, men på flere søstre forslag endte beløbet hos Rebekkaforeningen Cassiopeia, der skulle opstartes. Det blev meddelt, at Rebekkaforeningen havde modtaget bevilling til at kunne danne loge d. 14 marts. Ved institueringen gav SIRIUS lysestager.

I dette år fik Rebekkarådet større beføjelser, bl.a. ved institueringer af Rebekkaforeninger, indsættelse af emdbedsmænd samt medvirke ved installation.

Rebekkarådet fik eget kontor i Odd Fellow Palæet, og selvfølgelig var SIRIUS repræsenteret ved åbningen.

Søstre fra SIRIUS deltog i grundstens nedlæggelse og rejsegilde på Odd Fellow plejehjem d. 22 januar 1971 og betalte kr. 1.000,00 for at få et værelse navngivet  "SIRIUS".

Der blev afholdt nomination og følgende blev valgt.

Overmester str. Karen Jensen

Undermester str. Lisbeth Bille-Petersen

Sekretær strs. Rita Larsen

Kasserer str. Grethe Strange Christensen

Skatmester strs. Birgit Melander - genvalg.

Installationen fandt sted d. 14. september, og for første gang var det søstrene, som forestod denne i undermester, sekretær, kasserer og skatmester stolen. I overstolen var det broder distriktdeputeret storsire.

Odd Fellow plejehjem blev indviet 19 september.

På storlogemødet i 1972 blev der fremsat forslag om at nedlægge Rebekkarådet fra 1976, og at søstre ex-mestre kunne vælges til storrepræsentanter samt have sæde i storlogen.

1974.

I dette år blev det foreslået at de kr. 100.000,00 som stod på bankbogen, blev givet til Gentofte børnevenner, der ville opføre et aflastningshjem for åndsvage børn fra hårdt ramte hjem, men dette måtte opgives.

Str. distriksrådsrepræsentant Vera Sander foreslog SIRIUS en evt. venskabsloge i Norge, i en lille by ca. 65 km. fra Oslo ved navn Mysen.

Ved storlogemødet fik søstrene ligestilling med brødrene.

1975

Man begyndte at tale om en Rebekkalejr.

Der blev holdt loppemarked hvor alle 5 TAX loger deltog og overskuddet på kr. 44.000,00 blev givet til "Fulton projektet".

I SIRIUS vælger man at skænke kr. 100.000,00 til Gentofte børnevenner til indkøb af inventar.

1976.

Dette år vælges SIRIUS første storrepræsentanter, og det blev søster exmester Karen Jensen og str. exmester Lisbeth Bille-Petersen. Storloge graden tildeles første gang til søstre den 24 april.

1977.

Året, hvor alle 5 loger går sammen om en fest med temaet "stol på TAX", hvor overskuddet skulle bruges til stole indkøb.

Man stemte om at beholde regalier på under julestemning og dette blev vedtaget.

Andelselskabet TAX sælger 230 m2 jord for kr. 59.000,00

1980.

Exmester stjernen tildeles for første gang i SIRIUS.

På storlogemødet orienterede brd. storsire om salget af Odd Fellow børnehjem for 1,5 mill. kr., som indsættes i en fond til fordel for unge kunstnere.

1981

Efter Rebekkalogernes 100 års jubilæum i 1981, hvor der samles ind til campingvogne med dialyse udstyr, modtog man stor tak.

1983.

Stiftedes FUT- foreningen til udsmykningen af TAX.

Allerede i begyndelsen af 1985 planlægges julemarked, hvor overskuddet skulle deles mellem vedligeholdelse af dialyse apparater og "foreningen DØVE BØRN ".

1986.

I februar havde SIRIUS besøg af frimurergildet Absalon med ledsagere, som blev orienteret om ordenen og vor loge, samt vore humannitære arbejder.

I november blev der afholdt basar, og overskuddet på kr. 30.000,00 skulle gå til handicap idræt.

I 1987 begyndte man at planlægge SIRIUS 25 års stiftelsesfest d. 18 maj 1988.

Nye storrepræsentanter vælges, og det blev str. exmester Mette Lund og str. exmester Lisbeth Bille-Petersen.

Under festlogen blev det recitativ fremført, som var brugt ved logens instituering, og det var igen str. exmester Karen Jensen der fremførte det. Derudover blev følgende fremsagt af str. Birthe Nelboe:

Rebekka, hvorfor tog vi netop dit navn?

Fordi Du os til slægtens gavn

gav trofasthed i eje,

viste os, hvad det vil sige

-ikke blot at vige-

men at have et fundament

hvorpå vi siden kunne stige

frejdigt frem ad lige veje

mod vore længslers mål.

 

Og se, på trofasthedens fundament,

en sokkel rejser sig så kendt.

Det første led i kæden.

Den ring fortæller venskabets pagt,

kan blive på jorden, den store magt.

Når vi får lært, hvad det vil sige,

at alle - som mennesker - er lige.

 

Fra soklen rejser sig en søjle høj,

som siger os, at venskab ikke løj.

Men ledte os ad baner hen,

som viste os at ven med en ven,

kan vokse op til kædens næste led,

- den store ægte kærlighed -.

Den ring fortæller os om dem på jord

- som hjælper glad og gerne-

Som søger børn og gamle helst at værne.

Og viser os en kærlighed så stor,

at mange anser det for ord.

Mens andre står til skamme

-og ønsker, kun det samme.

 

End op fra soklen hæver sig en lue,

der lyner som en fakkel stor,

der skinner på hele himlens bue,

og lyser over den vide jord.

Det tredie led i kæden, en ring så skøn,

fortæller os om kærlighedens løn.

Den store fulde sandhed om alt,

der blev fra fødslen os fortalt,

og gælder os alle, om en kærlighed så stor,

der blev os givet-

helt uden skyld-

af selve livet-.

REBEKKA - vogt den  skat du fik i eje,

trende gyldne kædeled.

Venskab - kærlighed og sandhed.

Op mod guldet de veje.

De kan sammen svejse hårdeste stål, de kan føre os mod vore længslers mål

-VOGT DEM REBEKKA -

 

1989.

Basaren afholdes i november og det blev besluttet, at overskuddet skulle deles ligeligt mellem handicap-idræt og dialyseforeningen. Overskuddet blev på kr. 19.500,00.

1990.

SIRIUS stod i 1990 for 5-loge mødet. Der blev holdt foredrag af hofmarskal Søren Haslund- Christensen som fortalte om sine rejser til Mongoliet med kronprins Frederik.

 

1991.

Basaren blev afholdt til fordel for dialyse børn i Rumænien og Maria tjenesten. Overskuddet blev på kr. 23.656,50.

1995.

Nomination og valg. Følgende kunne installeres.

Overmester str. Karen Skov.

Undermester str. Rose-Marie Poulsen

Sekretær str. Jonna Jensen

Kasserer str. Sonja Rønne Pedersen

Skatmester str. Birgit Stilling.

 

1996 modtager SIRIUS en testamentarisk arv på kr. 100.000,00.

1996 var året hvor vi for første gang var på besøg i Dr. Josephina nr. 36 i Oskarshamn.

Der var vacance i skatmester embedet og str. Sonja Rønne Pedersen blev nomineret til og valgt. Samtidigt blev str. Connie Mønster nomineret og valgt til kasserer. Begge blev installeret på stiftelsesdagen.

1997.

Søsterforeningen ANDALUCIA dannes i Spanien. 3 kandidater fra Spanien skal indvies og have venskabsgrad samme aften i SIRIUS.

Søster overmester inviteres til deltagelse og medvirken af indvielse af logesalen i Spanien og overværelse af installationen.

1998.

På vores stiftelsesdag havde vi besøg af rebekka logerne Dr. Josephina fra Oskarshamn og Cecillia Fryxell fra Kalmar i alt 98 søstre.

Man begyndte at planlægge logebesøg i Spanien i efteråret 1999.

1999.

Installation og valg.

Overmester Jonna Jensen

Undermester Birgit Kindsby

Sekretrær Hanne Schackinger

Kasserer Connie Mønster

Skatmester Sonja Rønne Pedersen.

 

Begge vore 2 brødre beder om afgangsbevis.

 

Så ligger det fast. besøg i Spanien blev i perioden 8 -15 okt.

 

Efterskrift.

Det har været mig en glæde at kunne hjælpe str. Kirsten Bender med redigeringen af dette lille værk om søster loge nr. 44 SIRIUS' første år. Søster Kirsten Bender nåede ikke at se dette værk færdig gjort før sin død d. 20 marts 2008.

Hanne B. Hansen

overmester.

 

Logens historie fra 1999 og op til i dag er under udarbejdelse.

Sonja Rønne Pedersen

ex mester.